ترجمة كتاب better english pronunciation tagged posts

خدمات ترجمه کتاب در ایران

علی فریدونی در مورد برنامه های این دفتر خدمات ترجمه کتاب در ایران گفت: “برگزاری دوره آموزشی” شناخت اوضاع در بازارهای مبادله ای رایت و نقش پروژه های پشتیبانی ترجمه “از مهمترین برنامه های دفتر انجمن ها ، سازمان ها و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ است. و گرایش اسلامی در هفته کتاب. محور

وی افزود: آشنایی ناشران و آژانس های ادبی با شرایط انتشار  خدمات ترجمه کتاب در ایران در کشورهای مختلف و نحوه تبادل رایت با آن کشورها محور اصلی سخنرانی ها برای مهمانان محلی و موضوعاتی از جمله توزیع ، روش تبلیغات ناشران به نویسندگان و تصویرگران است. کمک هزینه اصلی سخنرانی های مهمان خارجی است...

Read More