مزایای کتاب های خارجی ترجمه شده

خدیجه معصومی ، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی ، گفت: خیر ماندگار »تاکنون بیش از 3000 جلد کتاب توسط افراد و نهادهای مختلف به کتابخانه های عمومی استان اهدا شده است. وی افزود: جنبش “اهدای کتاب ، خیر پایدار” همزمان با دهه اهدا (از 15 اکتبر تا 24 نوامبر) توسط اداره کل کتابخانه هایContinue reading “مزایای کتاب های خارجی ترجمه شده”